Algemene voorwaarden

Art. 1.

De organisatie achter deze website en achter Rock Ternat is de vzw La Mama Dora, Hazeleerstraat 45, 9400 Okegem, België – RPR GENT BTW BE 0761.806.029, [email protected]

Art. 2. Algemeen

Deze algemene voorwaarden regelen het gebruik van de website https://rockternat.be en zijn van toepassing op ieder aanbod of iedere overeenkomst die betrekking heeft op de door vzw La Mama Dora (hierna Rock Ternat) verkochte producten of diensten.

Een afwijking hierop kan alleen schriftelijk worden overeengekomen. Zelfs bij dergelijke schriftelijke afwijking zullen deze algemene voorwaarden minstens hun aanvullende werking behouden voor alle aspecten die niet uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn geregeld.

Rock Ternat behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen indien nodig en raadt u dus aan om op regelmatige basis deze voorwaarden op de website na te gaan op eventuele wijzigingen. Uiteraard zal een eventuele wijziging geen invloed hebben op het product of de dienst die door u werd aangekocht.

Deze algemene voorwaarden dienen tevens te worden samengelezen met het festivalreglement (dat bevat de afspraken die van toepassing zijn op het festivalterrein) en met de vigerende (lokale) coronamaatregelen/protocollen.

Art. 3. Aanbod

Alle aanbiedingen en offertes van Rock Ternat, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen. De producten zoals aangeboden in de webwinkel zijn beschikbaar zolang de voorraad strekt.

Bent u een consument? Dan heeft u doorgaans het recht om binnen een termijn van 14 dagen, zonder opgave van redenen, uw bestelling te herroepen. De toepasselijke Europese wetgeving en het Wetboek voor Economisch Recht voorzien echter een uitzondering op dit herroepingsrecht voor diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding indien een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien. Tickets voor concerten of festivals vallen binnen het toepassingsgebied van deze uitzondering. Hieruit volgt dat u bijgevolg geen herroepingsrecht heeft wanneer u dergelijke tickets aankoopt via onze website. Meer informatie omtrent de uitzondering op het herroepingsrecht voor tickets voor concerten of festivals kan u vinden op de website van de FOD Economie of de website van het Europees Centrum voor de Consument.

Art. 4. Fraude / doorverkoop tickets & armbandjes

Rock Ternat stelt zich tot doel om alle mogelijke vormen van afzetting, bedrog en fraude te voorkomen, alsook elke discriminatie in verband met de toegang en het gebruik van de website te vermijden. Hiermee rekening houdend wijst zij elke verantwoordelijkheid af indien de klant de betaling niet voldoet, of de klant verkeerde gegevens overmaakt op het ogenblik van de reservatie van een of meerdere plaatsen Dit is een middelenverbintenis. Rock Ternat is niet en op geen enkele wijze aansprakelijk voor het feit dat bepaalde spelers tickets van Rock Ternat weten te bemachtigen zonder akkoord van Rock Ternat en die tickets vervolgens duurder doorverkopen. De enige wijze waarop rechtsgeldig een concertticket kan worden bekomen is via https://rockternat.be.

Ieder festivalticket is persoonsgebonden. Doorverkoop en eender welke handel in festivaltickets zal aanleiding geven tot het ongeldig maken van de tickets, en mogelijk gerechtelijke vervolging.

Uw festivalarmband mag niet doorgegeven worden. Wie betrapt wordt op fraude met armbandjes stelt zich ook bloot aan gerechtelijke vervolging.

In geval van het vervalsen van toegangskaarten of andere festivalbonnen zal strafklacht worden ingediend.

Art. 5. Betaling

De prijs vermeld op de website bij de eindafrekening is bepaald en betaalbaar in euro en is inclusief btw en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De klant dient deze prijs over te maken aan Rock Ternat via de mogelijkheden aangeboden tijdens het online bestellingsproces.

De klant is in elk geval en als enige verantwoordelijk voor de correcte en volledige uitvoering van de betaling en alle andere gegevens verbonden aan deze aankoop, zoals o.m. mededeling van een emailadres voor verzending van de tickets.

Art. 6. Capaciteit festivalterrein

Rock Ternat stelt momenteel per festivaldag maximaal 3.000 plaatsen ter beschikking. Als Rock Ternat omwille van strengere coronamaatregelen de capaciteit moet beperken en er minder mensen op de festivalweide mogen, dan krijgen eerst de vrienden voorrang, vervolgens de eerste gekochte tickets en worden de laatst gekochte bestellingen geannuleerd en terugbetaald volgens de voorwaarden van artikel 7.

Indien een festivaldag niet uitverkocht is, kan u aan de kassa tickets kopen.

Art. 7. Toegang festivalterrein

Toon uw ticket(s) op uw smartphone of tablet en wissel die in bij onze festivalkassa’s. Of print uw ticket(s) af. U krijgt enkel toegang tot het terrein, nadat uw ticket is omgeruild voor een geldige festivalarmband. Iedereen heeft een ticket nodig, ook kinderen (ongeacht hun leeftijd). Het ticket is alleen geldig met een leesbare barcode of controlestrook.

Art. 8. Overmacht

Tickets worden in geen geval teruggenomen, geruild of terugbetaald, zo ook niet bij annulatie en/of overmacht of verlies.

Indien Rock Ternat de levering en/of uitvoering geheel of gedeeltelijk niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan uitvoeren of dient te annuleren op welk moment dan ook omwille van één of meerdere redenen van overmacht, dan kan deze (gehele of gedeeltelijke) niet-nakoming, niet tijdige nakoming of niet behoorlijke nakoming haar niet worden toegerekend. Rock Ternat is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Zij zal in geen geval enige schadevergoeding verschuldigd zijn aan de klant.

Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van Rock Ternat in elk geval tijdelijk opgeschort. Indien het feit dat overmacht uitmaakt langer duurt dan één maand, dan zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat ter zake enige gehoudenheid tot schadevergoeding zal bestaan. Tickethouders krijgen dan automatisch de waarde van hun festivalticket terug. Hebt u uw festivalticket(s) aangekocht, dan krijgt u de waarde van uw festivalticket(s) teruggestort op uw rekening, exclusief 1 euro reservatie- en 2,5 euro transactiekosten per ticket. Dit kleine bedrag dient om de externe kosten voor betaalverkeer en tickettingfirma te vergoeden.

Onder het begrip ‘overmacht’ wordt in ieder geval verstaan, onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, welke buiten schuld of toedoen van de onderneming zijn ontstaan, zoals onder andere ernstige storing in het bedrijf, noodgedwongen inkrimping van de productie, onvoorziene tekortkomingen, brand, stakingen en uitsluitingen, zowel bij de onderneming als bij toeleveringsbedrijven, pandemie, epidemie, overheidsingrijpen, overheidsbevel of overheidsmaatregel, reisverbod, oorlog, vijandelijkheden, terroristische aanslagen of dreiging daartoe, staat van beleg, mobilisatie, weersomstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst ernstig bemoeilijken, hetzij in België hetzij in enig ander land waar eventuele leveranciers of geboekte artiesten zijn gevestigd.

De annulatie van een of meerdere bands buiten de wil van de organisatie zal echter geen aanleiding geven tot terugbetaling van het ticket of schadevergoeding.

Art. 9. Beeldmateriaal

Op het festival kan het gebeuren dat festivalbezoekers gefotografeerd en/of gefilmd worden. De festivalbezoekers doen, vanaf het betreden van het festivalterrein, afstand van hun portretrecht. Dit houdt in dat beelden met het portret van de bezoekers kunnen gebruikt worden voor promotionele en commerciële doeleinden en/of omwille van veiligheidsredenen. Het voorgaande geldt tevens voor audio opnames.

Beelden gemaakt door de festivalbezoekers op het festivalterrein kunnen daarentegen niet voor commerciële of openbare doeleinden worden gebruikt, behoudens schriftelijke en voorafgaande toestemming van de organisatie.

Art. 10. Aanvaarding

Het aankopen van een ticket impliceert dan ook dat de tickethouder akkoord gaat met huidige algemene voorwaarden, met de festivalvoorwaarden en met de vigerende (lokale) coronamaatregelen/protocollen.

Indien de tickethouder zich niet aan deze voormelde voorwaarden en maatregelen/protocollen houdt, kan hem of haar de verdere toegang tot het festivalterrein worden ontzegd.

De tickethouder neemt verder op eigen risico deel aan het evenement waartoe dit ticket toegang geeft en ontheft de organisatie en exploitant van elke aansprakelijkheid in geval van incidenten en/of ongevallen.

Wanneer een van deze voormelde voorwaarden en maatregelen/protocollen nietig dan wel deels onuitvoerbaar zouden blijken, zullen de resterende voorwaarden en maatregelen/protocollen hier niet worden door aangetast en behouden zij hun volledige uitwerking minus de betwiste clausules in zoverre dit mogelijk is. Partijen verbinden er zich toe om te goeder trouw een nieuwe clausule te onderhandelen die de bedoeling van de eventuele nietige clausule zal respecteren. De nieuwe clausule zal vervolgens de clausule die door nietigheid was (of kon worden) aangetast, vervangen.

Art. 11. Klachten

Eventuele klachten dienen binnen de 3 (drie) dagen na de vaststelling van het feit dat het voorwerp uitmaakt van de klacht via aangetekend brief gericht te worden aan het adres van de organisatie (Hazeleerstraat 45, 9400 Okegem) en dient volledig gemotiveerd te zijn en voorzien van alle nodige bewijsstukken. Bij gebrek hieraan behoudt Rock Ternat zich het recht voor de klacht niet te behandelen.

Art. 12. Toepasselijk recht

In het geval van een betwisting zijn enkel en exclusief de Rechtbanken van Brussel bevoegd, met een procedure in de Nederlandse taal en is enkel het Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.