Festival voorwaarden

Art. 1. Definities

Aangestelde persoon:

iedere persoon die door de organisator aangesteld en / of gecontracteerd wordt om taken en opdrachten in het kader van het toezicht op de veiligheid uit te oefenen op of buiten de locatie van het evenement;

Organisator

de natuurlijke of de rechtspersoon die het evenement organiseert.

Persoonscontrole

het uitvoeren van toezicht op en controle van het gedrag van personen vóór, tijdens of na het evenement op de locatie van het evenement door personen die hiervoor gemandateerd werden door de organisator volgens de modaliteiten van de Wet op de Private en de Bijzondere Veiligheid;

Publiek

iedere persoon die zich met een toegangsbewijs, ticket, vrijkaart, machtiging of uitnodiging toegang verschaft tot de locatie van het evenement en aanwezig is op of deelneemt aan het evenement.

Toegangscontrole

het controleren van de toegangsbewijzen of -tickets door personen die aangesteld zijn door de organisator aan de ingang(en) van de locatie van het evenement en niet gedefinieerd kan worden als “persoonscontrole”;

Veiligheidsverantwoordelijke

de persoon die door de organisator gemandateerd werd om de veiligheid bij het evenement te behartigen, die gemandateerd is om de organisator in deze aangelegenheid te vertegenwoordigen en die de leiding heeft van het personeel dat veiligheidstaken uitvoert.

Evenement

door een natuurlijke of een rechtspersoon ingerichte activiteit van recreatieve, commerciële, folkloristische of cultuurhistorische aard op een locatie die voor het publiek toegankelijk is.

Locatie

plaats waar het evenement plaats vindt en waarvan de grenzen afgebakend zijn door een afsluiting of een visuele scheiding die de plaats van het evenement afscheidt van de openbare weg of een openbare plaats.

Art. 2. Toegang

De toegang tot het evenement is uitsluitend voorbehouden aan personen die in het bezit zijn van een geldig toegangsbewijs, ticket of van een door de organisator schriftelijk verleende toelating of machtiging. De organisator kan aan de toegang parkeerfaciliteiten koppelen.

De organisator is verantwoordelijk voor de organisatie van de toegangscontrole. Indien de toegangscontrole aangevuld wordt met een persoonscontrole geschiedt dit volgens de regels die gesteld zijn door de Wet op de Private en de Bijzondere Veiligheid en zoals aangegeven in artikelen 4 en 6 hierna.

Art. 3. Verbod van toegang

De toegang tot het evenement is verboden aan personen die duidelijke tekenen vertonen van onder invloed te zijn van alcohol, verdovende middelen of andere middelen die een roestoestand veroorzaken.

Art.4. Weigering van toegang

De organisator behoudt het recht de toegang tot het evenement te weigeren aan:

Personen die door manifest gedrag het inzicht hebben de openbare orde te verstoren of daartoe oproepen, personen te intimideren of te provoceren; Personen die zich verzetten tegen de persoonscontrole door aangestelden van de organisator zoals bepaald in artikel 6; Personen die geweld gebruiken tegen aangestelden van de organisator bij de toegangs- of de persoonscontrole; Personen die door naar aanleiding van de persoonscontrole in het bezit gevonden worden van voorwerpen die als wapens beschouwd worden of voorwerpen die een gevaar kunnen vormen voor de veiligheid van de toeschouwers of het veilig verloop van het evenement.

Art.5. Engagement van de bezoekers

De bezoekers van het evenement engageren zich om de openbare orde niet te verstoren en zich te schikken naar de richtlijnen van de organisator voor het veilig en vlot verloop van het evenement. Zij engageren zich tevens gebruik te maken van de faciliteiten die aangeboden worden door de organisator volgens het rechtsprincipe van “een goede huisvader”.

Iedere bezoeker is verplicht zich te onderwerpen aan de voorschriften, verzoeken of bevelen van de door de organisator met het toezicht of controle aangestelde personen en in het bijzonder de veiligheidsverantwoordelijke.

Het is de bezoekers in het kader van de openbare veiligheid verboden binnen te brengen, te laten binnen brengen of in het bezit te zijn van:

Eender welk wapen of voorwerp dat als dusdanig gebruikt kan wor den tegen personen of goederen of een gevaar kan vormen voor het veilig verloop van het evenement; Alcohol of substanties die door de Wet gecatalogiseerd worden als verdovende middelen; Eender welk projectiel in vaste, vloeibare of gasachtige toestand; Feestvuurwerk of voorwerpen die kunnen dienen als vuurwerk onder welke vorm ook, of voorwerpen die door de wet aangeduid worden als vuurwerk; Spandoeken, slogans, kentekens of symbolen waarvan het dragen, het ophangen of het gebruik onder welke vorm ook de openbare orde of zedelijkheid zouden kunnen verstoren. Deze opsomming is niet limitatief en kan door de organisator aangepast worden in functie van de aard van het evenement of op verzoek van de bestuurlijke en / of de gerechtelijke overheid.

Indien een bezoeker in het bezit gevonden worden van voorwerpen, beschreven in 6.3., wordt hij / zij door aangestelden van de organisator gevraagd deze voorwerpen vrijwillig af te geven. De voorwerpen die geen misdrijf uitmaken zullen door de organisator tijdelijk bewaard worden met het oog op teruggave. Indien de bezoeker, hiertoe formeel verzocht, het aangetroffen voorwerp weigert af te geven zal hem / haar de toegang ontzegd worden. Indien het bezit van de aangetroffen voorwerpen een misdrijf uitmaakt zal de organisator de politie verwittigen.

Op het terrein van het evenement is het publiek verboden:

Zich te bevinden in de voor het publiek niet toegankelijke gedeelten waarvan duidelijk aangegeven is dat de toegang beperkt is; Zich te bevinden in toegangs- of evacuatiewegen of andere zones die hiervoor door de organisator ingericht en aangeduid zijn en dienstig zijn voor de evacuatie van het publiek in geval van onverwachte gebeurtenissen; Het evenement te verstoren door het individueel of collectief aanzetten tot woede, haat tegen personen of groepen personen of tot typische agressie of het toebrengen van slagen; Zich tijdens het evenement te vermommen of aan de herkenbaarheid te onttrekken op welke manier ook; Het zonder gerechtvaardige reden voorwerpen van welke aard ook werpen of voorwerpen af te schieten of te lanceren met welk middel dan ook; Het klimmen op afsluitingen, palen, overbruggingen of inrichtingen die behoren tot de infrastructuur van het evenement en die niet bestemd zijn voor personen; Daden van handelsgeest te stellen die indruisen tegen de door de organisator ten behoeve van het publiek ingerichte faciliteiten; Zich te ontdoen van afval op een andere manier dan voorzien door de organisator of gedragingen te stellen die de reinheid en / of de hygiëne in het gedrang brengen.

De organisator behoudt zich het recht voor om in het kader van het verzekeren van de veiligheid van het publiek in het algemeen:

Het publiek een andere plaats toe te kennen of te laten innemen dan deze vermeld op het toegangsbewijs; De locatie van het evenement geheel of gedeeltelijk te ontruimen als er gevaar dreigt voor de openbare orde; Het evenement te onderbreken of stop te zetten; Ordeverstoorders te laten verwijderen.

Art.6. Toezicht

De organisator organiseert in het kader van de openbare veiligheid algemeen toezicht vóór, tijdens en na het evenement onder de leiding van de veiligheidsverantwoordelijke.

De organisator kan op eigen initiatief of in opdracht van de bestuurlijke of gerechtelijk overheid toezicht op en een controle van personen organiseren. Hiertoe wordt beroep gedaan op personen die hiervoor wettelijk gerechtigd zijn. Indien het publiek systematisch aan een persoonscontrole onderworpen worden zijn de modaliteiten bepaald door de bevoegde overheid in een door de bestuurlijke overheid bijeengeroepen coördinatievergadering.

Art.7. Kennisgeving van het reglement

Dit reglement wordt bijkomend aan iedere toegang duidelijk zichtbaar opgehangen zodat het toepasselijk is en uitvoerbaar.

De voorschriften met betrekking tot de veiligheid worden vermeld in de publicaties en de bekendmakingen die aan het evenement voorafgaan.

Het betreden van de locatie van het evenement heeft tot gevolg dat de houder van een toegangsbewijs, ticket of machtiging kennis genomen heeft van onderhavig reglement, de bepalingen ervan aanvaardt en zich engageert tot de naleving ervan.

Art.8. Klachtrecht

Klachten over de inhoud of de toepassing van onderhavig reglement kunnen gedaan worden bij de organisator zoals vermeld in de algemene voorwaarden.