Privacyvoorwaarden

Art. 1. Algemeen

Art. 1.1. La Mama Dora respecteert uw privacy

Bij La Mama Dora vzw vinden we je privacy belangrijk. La Mama Dora vzw hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd). Daarom verzamelen we bij La Mama Dora vzw niet zomaar persoonlijke gegevens en willen we vooral transparant communiceren over wat we met jouw persoonlijke gegevens doen.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over (welke gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. La Mama Dora vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Art. 1.2. Wie is La Mama Dora vzw

La Mama Dora vzw is de organisator van o.m. het muziekfestival Rock Ternat en heeft haar maatschappelijke zetel te Hazeleerstraat 45 te 9400 Okegem en is geregistreerd in de kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer 0761.806.029. La Mama Dora vzw treedt op als de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking, en beheert de volgende website(s) en platform(en): https://rockternat.be/

Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via bovenstaande contactgegevens of via [email protected].

Art. 1.3. Wat zijn persoonsgegevens en wat wordt verstaan onder verwerking van persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is iedere informatie over een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon. Het kan gaan om de naam en contactgegevens van een persoon, een geboortedatum, een foto en elk ander gegeven dat gekoppeld is of kan worden aan een natuurlijk persoon, waaronder bijvoorbeeld het e-mailadres, telefoonnummer (zelfs het telefoonnummer van het werk), polisnummer of inlogcode.

Onder verwerking van persoonsgegevens wordt elke bewerking of elk geheel van bewerkingen van persoonsgegevens verstaan. Die bewerkingen zijn bijzonder gevarieerd en hebben onder meer betrekking op verzameling, bewaring, gebruik, wijziging, mededeling van deze gegevens tot en met vernietiging.

Art. 1.4. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

La Mama Dora vzw is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat zij de doeleinden en de middelen van de verwerking zelf bepaalt en dat zij verantwoordelijk is voor de naleving van de wettelijke vereisten.

Art. 2. Verzamelde persoonsgegevens, doel en duur van de verwerking

Art. 2.1. Wanneer je onze website bezoekt

Je kan de website(s) van La Mama Dora vzw bezoeken zonder registratie en zonder ons bepaalde gegevens zoals bv. je naam te verstrekken. We maken wel gebruik van cookies op onze website. Je moet deze cookies niet aanvaarden, behalve de cookies die essentieel zijn voor het functioneren van de website. Je vindt daarover meer informatie in ons cookiebeleid.

Art. 2.2. Wanneer je een La Mama Dora vzw vriend of partner zou worden

Je kan je op de website(s) van La Mama Dora vzw registreren als Vriend of Partner van Rock Ternat. Je kan dit doen op twee manieren:
Ofwel registreer je je als Vriend van Rock Ternat via een e-mail adres naar keuze en bezorg je La Mama Dora vzw bij inschrijving je voornaam, achternaam, postcode en e-mail adres; Ofwel registreer je je als Partner van Rock Ternat via een e-mail adres naar keuze en bezorg je La Mama Dora vzw bij inschrijving je voornaam, achternaam, bedrijfsnaam, BTW nummer, postcode en e-mail adres.

Bij deze registratie ga je akkoord met de bij de actie vermelde algemene voorwaarden en met dit privacy beleid, en komt er een overeenkomst tot stand tussen jou als gebruiker en tussen La Mama Dora vzw.

Je kan de persoonsgegevens die je hebt opgegeven bij deze registratie altijd laten aanpassen. Je kan ons ook vragen om je registratie en alle bijhorende gegevens volledig te verwijderen, dit alles door een e-mail te sturen naar [email protected]

Zolang je La Mama Dora vzw registratie actief blijft, blijft onze overeenkomst bestaan en houden wij je gegevens bij zodat we deze kunnen gebruiken om jou onze diensten te verstrekken, om onze dienstverlening uit te bouwen en om je te kunnen informeren over Rock Ternat en andere activiteiten van La Mama Dora vzw. De grondslag op basis waarvan wij deze persoonsgegevens verwerken is dus onze overeenkomst.

Voor het uitvoeren van een betaling zal je doorverwezen worden naar een extern betaalplatform (Yololoo.com) waar we mee samenwerken. La Mama Dora vzw krijgt géén inzicht in je betaalgegevens maar krijgt enkel te zien welk bedrag je hebt overgemaakt.

Art. 2.3. Om je op de hoogte te houden van onze werking en van acties

Je kan aan La Mama Dora vzw uitdrukkelijk doorgeven of je de algemene Rock Ternat nieuwsbrief wenst te ontvangen. De nieuwsbrief wordt verstuurd naar het doorgegeven e-mail adres. Je kan je uitschrijven op deze nieuwsbrief door onderaan de nieuwsbrief op de optie “uitschrijven” te klikken. Deze nieuwsbrief ontvang je omdat je daarvoor je toestemming hebt gegeven. De grondslag voor deze verwerking is dus je toestemming.

Zolang je La Mama Dora vzw registratie actief is, kunnen wij je naast de algemene Rock Ternat nieuwsbrief ook per e-mail contacteren m.b.t. (nieuwe) acties, als wij (bijvoorbeeld op basis van de acties die je eerder al steunde), denken dat de (nieuwe) acties jou in het bijzonder kunnen interesseren. Het doel is om je te informeren over gelijkaardige diensten van La Mama Dora vzw. Als je zo een e-mail van ons ontvangt, kan je ons steeds laten weten dat je in de toekomst dergelijke e-mails niet meer wenst te ontvangen door op de optie “uitschrijven” te klikken. De grondslag voor deze verwerking is het gerechtvaardigd belang van La Mama Dora vzw dat bestaat uit het ontwikkelen en uitvoeren van haar direct marketing activiteiten.

Art. 2.4. Wanneer je met ons een samenwerking aangaat

Als je als standhouder met ons een samenwerking aangaat, of als bedrijf of als particulier met ons samenwerkt in het kader van één of meerdere organisaties (bv. het muziekfestival Rock Ternat), dan zal je ons in het kader daarvan bepaalde informatie meedelen, die ook persoonsgegevens kan bevatten (zoals bv. je naam en voornaam, (professioneel) e-mail adres, financiële gegevens, enz.). De grondslag van de verwerking is de uitvoering van de overeenkomst. We bewaren deze informatie voor een periode van maximum 10 jaar na de beëindiging van de overeenkomst.

Art. 2.5. Wanneer je diensten aan ons levert

Als je diensten aan La Mama Dora vzw levert (je bent bv. een leverancier van La Mama Dora vzw), zal je ons in sommige gevallen ook bepaalde persoonsgegevens verstrekken zoals je naam, voornaam, adres (professioneel), e-mail adres, telefoonnummer, enz. La Mama Dora vzw zal deze informatie enkel gebruiken voor het uitvoeren van de overeenkomst. We bewaren deze informatie voor een periode van maximum 10 jaar na de beëindiging van de overeenkomst.

Art. 2.6. Wanneer je bij ons vrijwilliger zou worden

Als je solliciteert als vrijwilliger bij La Mama Dora vzw, zal je ons waarschijnlijk heel wat persoonsgegevens meedelen, zoals je naam en voornaam, contactgegevens, en andere gegevens die je opneemt in je motivatiebrief.

Deze gegevens verwerken we op basis van de tussen ons gesloten vrijwilligersovereenkomst m.b.t. de organisatie van het muziekfestival Rock Ternat. We bewaren de contactgegevens en motivatiebrief van elke vrijwilliger in onze ledenadministratie voor een periode van maximum 5 jaar na je laatste medewerking of voor een periode van maximum 10 jaar na de beëindiging van de overeenkomst, en kunnen in die periode contact met je opnemen over eventuele organisaties die je kunnen interesseren.

Art. 2.7. Als je ons contacteert via e-mail of een vraag stelt via andere weg

Als je ons opbelt of e-mailt met een vraag of ons bv. een visitekaartje geeft, dan deel je ons wellicht ook persoonsgegevens mee (zoals je naam en voornaam en e-mail adres). Deze gegevens gebruiken we om te kunnen antwoorden op jouw vraag en om een eventuele samenwerking te onderzoeken. We bewaren deze gegevens voor een periode van maximum 5 jaar na het laatste contact of voor een periode van maximum 10 jaar na de beëindiging van onze overeenkomst.

Art. 2.8. Als je als “officiële buur van Rock Ternat” met ons in contact wil treden

Als je als “officiële buur van Rock Ternat” met ons in contact wil treden, dan zal je ons in het kader daarvan bepaalde informatie meedelen, die ook persoonsgegevens kan bevatten (zoals bv. je naam en voornaam, e-mail adres, adres, enz.). Deze gegevens verwerken we op basis van de tussen ons gesloten burenovereenkomst m.b.t. de organisatie van het muziekfestival Rock Ternat. We bewaren deze informatie voor een periode van maximum 10 jaar na de beëindiging van de overeenkomst.

Art. 3. Hoe beveiligen we je gegevens?

Je mag gerust zijn: we doen wat nodig is om jouw persoonlijke gegevens ook echt persoonlijk te houden! Daarom nemen we passende beveiligingsmaatregelen, die zowel technisch (bv. SSL waar mogelijk) als organisatorisch (bv. doelgebonden toegangsbeveiliging) van aard zijn.

Art. 4. Geven we anderen toegang tot je gegevens?

De website(s) van La Mama Dora vzw kan links naar en van andere websites van derden bevatten. Indien je naar een gekoppelde site gaat, hou er dan rekening mee dat de derde partij haar eigen privacy beleid heeft. Gelieve dit privacy beleid te raadplegen voordat je persoonsgegevens overdraagt aan dergelijke derden.

La Mama Dora vzw zal je gegevens nooit verkopen aan een andere partij! We kunnen derde partijen wel toegang geven tot jouw gegevens in de volgende omstandigheden:

We maken gebruik van de diensten van bepaalde verwerkers, bijvoorbeeld voor boekhoudkundige doeleinden, voor IT-beveiliging en websiteonderhoud. La Mama Dora vzw heeft met elk van deze dienstverleners die als verwerkers voor ons optreden een gegevensverwerkingsovereenkomst afgesloten die hen verplicht om uw persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacy beleid en overeenkomstig onze instructies.

Persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan enige ontvanger die zich buiten de Europese Economische Ruimte (EER) bevindt tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. In dit geval zorgt La Mama Dora vzw wel voor passende waarborgen (zoals o.a. het anonimiseren van de persoonsgegevens) en wordt er met de betreffende partner een modelcontract getekend van de Europese Commissie waardoor deze gehouden wordt aan de strenge eisen die door Europe opgelegd worden. Enkel onder die strikte voorwaarden zullen uw persoonsgegevens verwerkt worden.

De belangrijkste verwerkers waar we mee samenwerken zijn: (i) Mailchimp, (ii) MailTrap, (iii) Mailgun, (iv) Yololoo.com, (v) Combel, (vi) Google, (vii) Dropbox, (viii) Slack, (ix) Assist (x) en Octopus (xi). Als je vragen hebt over de verwerkers waarmee we samenwerken mag je ons altijd contacteren op [email protected].

Als we wettelijk verplicht zijn om persoonsgegevens te delen met bepaalde autoriteiten of als we gegevens moeten delen om te voldoen aan een verzoek van de overheid, zullen we de gegevens waar de autoriteiten om vragen met hen delen, waaronder eventueel jouw persoonsgegevens. Als een andere rechtspersoon zou samensmelten met La Mama Dora vzw of haar activiteiten zou overnemen, krijgt die andere rechtspersoon ook toegang tot jouw persoonsgegevens. Die andere rechtspersoon neemt dan alle verplichtingen uit dit privacybeleid over.

Art. 5. Hoe wordt er omgegaan met beeldmateriaal?

La Mama Dora vzw spring zorgvuldig om met foto’s en video.

Voor het maken en gebruiken van beelden vraagt de vereniging toestemming. Die kan expliciet zijn (door het ondertekenen van een document). Daarnaast bestaan er uitzonderingen waarvoor geen toestemming vereist is (bv. een groep mensen).

La Mama Dora vzw kan op evenementen, activiteiten, enz. van de vereniging (bv. het muziekfestival Rock Ternat) ook foto’s en video maken. Deze beelden kunnen gebruikt worden voor de facebookpagina, website, sfeerreportages, archief, promomateriaal.

Iedereen die (ook achteraf) een probleem heeft met het maken of gebruik van een foto kan eenvoudig contact opnemen met La Mama Dora vzw via [email protected]

Art. 6. Wat als er iets misloopt bij de verwerking van jouw persoonsgegevens?

De regels rond GDPR leggen op dat bij een ernstige inbreuk op de beveiliging van gegevens van natuurlijke personen dit binnen de 72 uur aan alle betrokkenen moet worden gemeld. Die maatregel is van toepassing wanneer er een groot risico is voor de veiligheid en vrijheid van de betrokkenen.

Daarnaast zal er ook aangifte gedaan worden bij de bevoegde autoriteit gegevensbescherming volgens de daarvoor voorziene wettelijke procedures.

Tenslotte stellen wij dan ook alles in het werk om deze problemen zo snel mogelijk op te lossen en werken we ons beveiligingsbeleid bij om gelijkaardige problemen in de toekomst te vermijden.

Art. 7. Wat zijn uw rechten met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens

Je hebt te allen tijde recht op inzage van jouw persoonsgegevens en je kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze in principe laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van de betreffende persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Bovendien, heb je het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van je persoonsgegevens te bekomen of om de overdracht te vragen van de persoonsgegevens aan een derde partij. In deze gevallen kunnen wij aan jou vragen om je te legitimeren, voordat wij voldoen aan het verzoek. Om uw identiteit te controleren vragen wij u om een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen. We raden je sterk aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.

Wanneer jouw persoonsgegevens verwerkt worden op basis van het gerechtvaardigd belang van La Mama Dora kan je steeds bezwaar maken tegen deze verwerking. Een bezwaar indienen kan door een schriftelijke, gehandtekende en gedateerde melding via mail ([email protected]).

Indien je uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven heb je eveneens het recht om deze toestemming in te trekken. De handelingen die La Mama Dora Dora voor deze intrekking heeft gesteld, blijven geldig.

Intrekking van toestemming kan door een schriftelijke, gehandtekende en gedateerde melding via e-mail ([email protected]), vergezeld van een kopij van uw identiteitskaart ter identificatie.

Je mag onze vereniging bij klachten of vragen altijd contacteren. Contacteer ons dan onmiddellijk per post (La Mama Dora vzw, Hazeleerstraat 45 te 9400 Okegem) of per e-mail ([email protected]). We doen ons uiterste best om al je vragen zo snel mogelijk te beantwoorden en we staan altijd open voor feedback.

Daarnaast heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – www.gegevensbeschermingsautoriteit.be – [email protected]).

Art. 8. Wijziging privacy statement

La Mama Dora vzw kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

De laatste wijziging gebeurde op 18 april 2021. Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail ([email protected]) als u deze wilt raadplegen.